MR

Op onze school bestaat de Medenzeggenschaps Raad ( MR) uit 2 leden namens het personeel (personeelsgeleding) en 2 leden namens de ouders (oudergeleding).

Op schoolniveau heeft de M.R. wettelijk bepaalde bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht.

De verschillende geledingen in de M.R. hebben één gemeenschappelijk belang: de school. De meeste bevoegdheden worden dan ook door de M.R. als geheel uitgeoefend. Maar soms wordt er een besluit genomen dat voor de ene geleding zwaarder telt dan voor de andere. In dat geval heeft de één instemmingsrecht en de ander adviesrecht.

Jaarlijks moet het schoolbestuur de M.R. informeren over onderwerpen als het algemene schoolbeleid en de taakverdeling tussen schoolbestuur en directie.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft een groot aantal van de taken van de afzonderlijke M.R-en van de Schakel en ’t Ienster overgenomen. In deze G.M.R. zitten namens iedere school 2 ouders en 2 personeelsleden. Veel bevoegdheden en taken zijn gedelegeerd naar de G.M.R. Dit betreft zaken die beide scholen aangaan. Sommige zaken, die specifiek van belang zijn voor iedere school apart, blijven bij de eigen M.R.

Personeelsgeleding MR ' t Ienster:

Wendy Engels

Jeanette de Jong

Oudergeleding MR 't Ienster:

Adriana Bruin.

Kim Mollema