Activiteitengroep

Binnen de school bestaat een activiteitengroep (de AG) die zich m.i.v. 1 augustus 2006 heeft verenigd in een stichting.
Deze stichting beheert het geld verkregen uit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdragen en geld dat door diverse acties verdiend is. Te denken valt bijv. aan de voorjaarsmarkt.
Dit geld wordt gebruikt voor het organiseren en vieren van verschillende activiteiten en festiviteiten.

De AG bestaat uit 5 ouders en 1 of 2 leerkrachten.
Vijf ouders hebben stemrecht. Via loting wordt bekeken wie er mag stemmen. De leerkracht heeft een adviserende en begeleidende rol.

Men heeft zitting in de A.G. voor een periode van 3 jaar. In tussentijdse vacatures wordt voorzien bij de eerst volgende jaarlijkse verkiezingen.
Elk jaar treedt volgens een rooster van aftreden een deel van de A.G. af. Aftredende leden zijn herkiesbaar.
Zodra leden niet langer tot de geleding “ouders” behoren treden zij op de eerstvolgende ouderavond af. Ieder jaar wordt herzien en afgesproken wie voorzitter, secretaris en penningmeester wil zijn.
Er wordt naar gestreefd om dit zoveel mogelijk door de ouders zelf te laten doen.

Ongeveer 1 keer per maand komt de AG bijeen voor het bespreken en plannen van de verschillende activiteiten.
De activiteitengroep (A.G.) organiseert, of helpt het personeel, bij de organisatie van diverse activiteiten. Te denken valt aan o.a. : feestelijke en zakelijke ouderavond, sinterklaasfeest, kerstfeest, rganiseren van een voorjaars- of kerstmarkt, jubilea, geboorte e.d.,
Regelmatig zal de AG ook een beroep doen op u, als ouder, met de vraag of u met het een of ander mee kunt helpen.

 

Activiteitengroep

Linda Mollema

Annika Blokker-Veltman

Linda Drenth

Erwin Hansma

Karin Louwes

 

Namens het team: 

Esther van der Weij